Wymagane dokumenty

Kancelaria Notarialna Jelrnia Góra

Poniżej przedstawimy Państwu listę dokumentów, które wymagane są do przeprowadzenia konkretnych czynności notarialnych. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt z sekretariatem kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze.

 • Aby było możliwe przygotowanie projektu aktu notarialnego należy dostarczyć kopię lub oryginał wymaganego dokumentu w dowolnej formie (osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem – skan lub zdjęcie)
 • Podczas zawierania aktu notarialnego wymagane są wyłącznie oryginały (dokumenty oraz dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport)

Jest to treść przykładowa możliwa do modyfikacji. Istnieje opcja załączenia dokumentów w formacie pdf do pobrania dla klientów.

W każdym przypadku wymagane są:

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania)
 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • nr konta bankowego

W przypadku nieruchomości dodatkowo:

 • numer księgi wieczystej (sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • odpis zwykły z księgi wieczystej (sprzedaż lub darowizna działki lub pełnomocnistwo do sprzedaży)
 • podstawa nabycia (sprzedaż lub darowizna działki oraz lokalu z księgą wieczystą)
 • wartość rynkowa (sprzedaż lub darowizna działki oraz lokalu z księgą wieczystą lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • warunki i data wydania (sprzedaż lub darowizna działki oraz lokalu z księgą wieczystą lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy (sprzedaż lub darowizna działki)
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej (sprzedaż lub darowizna działki)
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział (sprzedaż lub darowizna działki)
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą)
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)

W przypadku dziedziczenia dodatkowo:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)

W przypadku umowy małżeńskiej dodatkowo:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa